• Een vitale Waddenzee voor zowel mens als dier

  • 1

   Waddenzee              2016/2017/2018              Rijkswaterstaat

Een vitale Waddenzee is een bereikbare Waddenzee voor zowel mens en dier. Vanuit deze gedachte hebben we in april 2016 succesvol ingeschreven. We plegen de komende drie jaar onderhoud aan de vaargeulen van en naar de havens en de Waddeneilanden. Zowel vanaf de vaste wal als op de Waddenzee. 

In opdracht van Rijkswaterstaat zijn we actief met het meerjarig in stand houden van, het monitoren van en het leveren van informatie over de toestand van de in de Waddenzee gelegen vaarroutes en havens en voeren we bijkomende werkzaamheden uit. Ruim 50% van de werkzaamheden bestaat uit het onderhoud aan de vaargeul Holwerd – Ameland, waar een sleephopperzuiger vijf dagen per week wordt ingezet, vaak ondersteund door één of meerdere andere baggerwerktuigen (ploegboot en/of kraanschip). Deze baggeren ruim 2,5 miljoen kuub per jaar in de vaargeul. (In totaal gaat het om ruim 4,5 miljoen kuub per jaar voor de hele Waddenzee.) De overige werkzaamheden vinden plaats in de rest van de Waddenzee, waarbij onze sleephopperzuiger Mette-Maria vooral wordt ingezet in de vaargeul Harlingen – Terschelling (circa 1 miljoen m3 per jaar) en in de havens Kornwerderzand en Den Oever (samen ongeveer 400.000 m3 per jaar) en zo nu en dan in de vaargeul van Lauwersoog naar Schiermonnikoog. Ook in deze delen van de Waddenzee worden kraanschepen en ploegboten ingezet. In de vaargeul Lauwersoog – Schiermonnikoog vaart de Mette Maria enkele keren per week, soms met een extra in te zetten sleephopperzuiger. Het soort materiaal varieert sterk per locatie. Geldt voor de meeste havens dat er slib wordt gebaggerd evenals in de vaargeul Holwerd – Ameland, in de overige vaargeulen betreft het hoofdzakelijk zand of zanderig materiaal . Direct vanaf de aanvang van de werkzaamheden wordt er 100% proactief gebaggerd. Dat houdt in dat wij zelf de verondiepingen opsporen en wegbaggeren zonder dat de opdrachtgever of andere stakeholders ons hierop hoeven te attenderen.

 

De opdracht

Het contract is gericht op een gezonde en ecologisch vitale Waddenzee en goed bereikbare Waddeneilanden, waarin dit -tot Werelderfgoed aangewezen- gebied tot zijn recht komt. Het baggerwerk wordt uitgevoerd met grote aandacht voor de unieke eigenschappen en dynamiek van het gebied alswel met respect voor de vele belangen. Vogels, zeehonden, vissen en bijzondere planten hebben er hun biotoop. Daarnaast worden de vaarroutes drukbevaren door veerdiensten, recreatievaart, charters, vissers en vrachtvaarders. Dat maakt het werk tot een bijzondere opdracht. We zijn de komende drie jaar zeer intensief aanwezig in het gebied zonder daarbij hinder voor de scheepvaart of ecologische schade te veroorzaken.

Samenwerking met veerdiensten

De veerdiensten ondervinden direct de voordelen van de uitgediepte vaargeulen en de havens worden met een goede diepgang beter bereikbaar. Dit voorkomt bijvoorbeeld vertragingen. Met name de vaargeulen naar Ameland vanaf Holwerd, naar Terschelling vanaf Harlingen en de veerdienst tussen Terschelling en Vlieland vergen de grootste inspanning. Deze geulen dienen continu en preventief te worden gebaggerd teneinde de bereikbaarheid van deze eilanden te waarborgen. Reeds in de tenderfase hebben wij samenwerking gezocht met Rederij Wagenborg (Ameland en Schiermonnikoog) en Rederij Doeksen (Terschelling en Vlieland). Zowel voor de reders als voor ons is juiste informatie over veranderingen van de zeebodem essentieel. Het monitoren van deze veranderingen alswel de informatie over het dichtslibben van de vaarroutes helpen ons de werkzaamheden efficiënt te kunnen plannen en zo veel mogelijk proactief uit te voeren. Tevens kunnen we, dankzij deze samenwerking, vroegtijdig risico’s met betrekking tot de uitvoering van het werk communiceren met reders en andere partijen zoals vissers en vrachtvaart.

Nieuwsberichten Waddenzee

  • 1