• Overslaghaven Flevokust

    Provincie Flevoland
  • 1

   Lelystad              Provincie Flevoland              juni 2018

Een centrale plek voor transport en overslag van agrarische producten uit Flevoland naar internationale havens.

Overslaghaven Flevokust: een buitendijkse multimodale overslaghaven met containerterminal met daaraan gekoppeld een industrieterrein ten noorden van Lelystad. Met de haven versterkt Flevoland haar positie aan het water als logistiek knooppunt. De haven komt te liggen op hoofdvaarroutes van het westen naar het noorden van Nederland met aansluiting op de Europese transportcorridors.

Een energieke opdracht

De haven komt naast de Maxima Centrale van Engie, ten noorden van de Houtribsluizen. Bouwen naast een energiecentrale vergt grote veiligheidsmaatregelen. Het koelsysteem van de centrale voldoet aan bijzonder strenge veiligheidseisen ten aanzien van de waterkwaliteit en vertroebeling van het water door aanvoer van bouwstoffen of door morfologie is absoluut uitgesloten, zo ook verstuiving van zand. Daarnaast ligt de haven nabij een ecologisch gebied waar veel agrarische bedrijven zijn gevestigd. Verstuiving van zand kan voor de gewassen die er worden geteeld grote nadelige gevolgen hebben. 

 

  1. aanleg van een buitendijks terrein voor multimodale goederenoverslag en tevens (gedeeltelijk) onderdeel van de primaire waterkering.

  2. bouw van een kadeconstructie aan de IJsselmeerzijde van het buitendijks terrein, 

  3. terreininrichting van het buitendijks terrein, 

  4. aanleg vaargeul van en naar de bestaande vaarroute Amsterdam –Lemmer,

  5. bouw van een golfbreker om de golfbelasting van de kade te beperken en 

  6. aanleg wegontsluiting via de IJsselmeerdijk.

 

Golfbreker met een lengte van 875 m

200.000 m3

zand en

45.000 ton

stortsteen

Slibdepot ecozone

35.000 m3

slib en zand

Damwand met een lengte van 480 m

10.000 m2

damwand

Kade

500.000 m3

zand en

12.000 m3

klei en

14.000 ton

stortsteen

Industrieterrein

150.000 m3

zand en 

9.000 m

drainage

 Met de wind in de rug...

Het door Gebr. van der Lee ingediende ontwerp voorziet in een zuidelijke aanvaarroute vanaf de vaarroute Amsterdam – Lemmer naar de nieuwe haven. Vanwege een overheersende windrichting - NO of NW - is deze route veilig en heeft dit geen invloed op de naastgelegen Maxima Centrale. Achter de golfbreker komt een zwaaikom zodat schippers in de luwte hun schip kunnen draaien. De golfbreker wordt opgebouwd uit geocontainers met daarop stortsteen. Deze geocontainers hebben een afmeting van 30 x 7 x 1,5 meter en worden in het schip gevuld met zand. Vervolgens vaart het schip met de container naar de bestemde locatie en laat deze vanuit de geopende bodem (splijtbak) precies op hun de juiste plaats afzinken.

Het voordeel van deze methode is dat het snel werkt en zeer nauwkeurig is. De golfbreker bestaat uiteindelijk uit een hoge oever met daarachter een ecologische delta. Deze wordt tevens benut om het slip te bergen dat gewonnen wordt uit de aanleg van de nieuwe vaargeul. De delta wordt afgesloten met een betrekkelijk lage oever. Hierdoor wordt het mogelijk wordt dat de delta watertoevoer krijgt vanuit de luwte. Flevokust is eind 2017 gereed en zal daarna door exploitant Container Terminal Utrecht (CTU) in gebruik worden genomen voor de overslag van containers.

Nieuwsberichten Flevokust

  • 1