• Het Oosten in beheer

    Prestatiecontract Dienst Oost Nederland
  • 1

   Oost Nederland              A1/A18/A35/N18/N35            Rijkswaterstaat

Het project

Het prestatiecontract (PC) Droog Oost-Nederland is een pilotproject dat geïntroduceerd is als één van de eerste Best Value Procurement (BVP) contracten vanuit Rijkswaterstaat. BVP is een samenwerkingsmethode waarbij de opdrachtnemer een zoveel mogelijk faciliterende rol inneemt. Het voordeel voor de opdrachtgever is een beter resultaat, zonder dat zij iedere stap van de opdrachtnemer moet controleren. Best Value Procurement is gebaseerd op minimale kosten tegen een maximaal resultaat, waarbij de opdrachtnemer een grote mate van verantwoordelijk draagt. De opdrachtgever vertrouwt hier op de expertise van de opdrachtnemer. Gebr. van der Lee fungeert als expert en adviseert op basis van risico’s, inclusief benodigde beheersmaatregelen. Indien zich gebeurtenissen voordoen welke een financiële impact hebben, dan wordt dit onderbouwd in een wekelijkse rapportage. Het lopende contract met Rijkswaterstaat is onlangs verlengd en loopt tot en met 31 december 2016.

Onze aanpak

Wanneer Gebr. van der Lee ziet dat een object niet meer voldoet aan de gestelde eisen dan worden er maatregelen getroffen. Het probleem wordt geïdentificeerd. Daarbij wordt gekeken naar mogelijke oplossingen, een planning en wat de kosten daarvan zijn. De status van voorgenoemde voorstel wordt onder meer via de “WR tool” wekelijks gerapporteerd onder de noemer “Ongewenste gebeurtenis”. Naast deze gebeurtenissen worden er kritieke prestatie indicatoren gemonitord. Voor al deze indicatoren zijn bandbreedtes en streefwaardes afgestemd met de opdrachtgever. Wanneer een kritieke prestatie-indicatie wordt overschreden binnen een meetperiode, dan zal de oorzaak worden onderzocht. Dit kan resulteren in een afwijkingsrapportage en een verbeterplan.

Wij onderhouden 

214 km

snelweg in Oost Nederland 

1 van de eerste 

Best Value Procurement

contractvormen 

gemiddelde Prestatiemeting 

Cijfer: 8

in 2015 

Het resultaat

Tijdens de periodieke met de opdrachtgever is gebleken dat een overleg in een informele setting een goede bijdrage levert aan het project. Belangrijk bij ongewenste gebeurtenissen is dat de opdrachtgever hierover duidelijk wordt geïnformeerd en geadviseerd. Dit wordt gedaan door, indien mogelijk, meerdere scenario’s aan te bieden. Bij iedere optie wordt bekeken wat deze voor effect heeft op de risico’s of gebreken. Bij meer complexere maatregelen doet Gebr. van der Lee een verzoek om deze aan tafel met de opdrachtgever te bespreken. Tot op heden is dit door beide partijen als positief ervaren en bespoedigt het de resultaten en duidelijkheid omtrent eventuele risico’s. Sinds januari 2015 is ook het prestatiemeten in het contract geïmplementeerd. Kort gezegd meet deze tool het presteren van zowel Gebr. van der Lee als de opdrachtgever over een meetperiode van een kwartaal. Momenteel zijn er vier prestatiemetingen geweest. Tijdens deze metingen zijn tot op heden positieve resultaten behaald, cijfermatig met een stabiele 8. Het contract loopt nog door en ontwikkelingen zullen in de toekomst aangepast worden in het bericht om een beter overzicht weer te geven. De behaalde resultaten kenmerken een goede samenwerking tussen Gebr. van der Lee en de opdrachtgever.

Nieuwsberichten Prestatiecontract Oost

  • 1