Bouwen aan een duurzame toekomst

Initiatieven om onze bedrijfsvoering te verduurzamen waren er al maar nu beschikken we naast de Co2 prestatieladder met de ISO 14001 over een instrument om hierin structuur aan te brengen. Deze internationaal geaccepteerde norm is een milieumanagementsysteem dat geïmplementeerd wordt in het gangbare managementsysteem. ISO 14001 richt zich specifiek op het beheersen en het verbeteren van prestaties op milieugebied waardoor er structureel aandacht wordt besteed aan milieu in de bedrijfsvoering. De belangrijke uitgangspunten zijn het voldoen aan wet- en regelgeving en het beheersen van milieurisico’s en daarnaast het streven naar een permanente verbetering van de milieuprestaties van de organisatie.

 

Waarom de ISO 14001?

We doen al veel aan het verduurzamen van ons werkzaamheden. Zo hebben we bedrijfsbreed niveau 3 op de Co2 prestatieladder en op projectniveau kiezen we met niveau 5 altijd voor het hoogste haalbare niveau van Co2 reductie. Naast de Co2 ladder ontplooien we ook meer kleinschalige initiatieven om Co2 te besparen en om daarmee op een andere wijze bij te dragen aan verduurzaming van onze werkzaamheden. Zo recyclen we vrijwel alle materialen die hierbij vrijkomen. Dat kan gaan om de verwerking van maaisel, vrijkomend beton, freesasfalt maar binnenkort ook zand dat vrijkomt bij de baggerwerkzaamheden die we uitvoeren op de Waddenzee.

Synergie

Er ontstond een behoefte om tussen al deze initiatieven meer samenhang aan te brengen en bovendien om actief een beleid op het gebied van milieuzorg uit te dragen. Bovendien moeten we als bedrijf voldoen aan tal van wetten en normen die regels stellen welke allemaal op een of andere wijze een raakvlak hebben met zorg voor het milieu. Inmiddels zijn dat meer dan 25 regelingen. Het werd daarom tijd voor een goed managementsysteem. Nadat de keuze voor ISO 14001 definitief was gemaakt, zijn we voortvarend aan de slag gegaan. Eerst hebben we milieudoelstellingen benoemd en zijn we van al ons materieel en alle voorkomende werkzaamheden nagegaan wat hiervan de mogelijke impact kan zijn op het milieu. Dat heeft geresulteerd in een actieplan waarbij we per geval maatregelen hebben opgesteld om de invloeden van ons werk op het milieu tot een minimum te beperken. Verderop in dit artikel komen we hierop terug.

Training medewerkers in Hagestein

Tevens hebben we de toepasselijke wetten en normen in kaart gebracht en per geval bepaald hoe wij waarborgen te zullen voldoen aan de gestelde eisen. Bovendien vinden we het belangrijk om ons milieubeleid actief uit te dragen aan onze medewerkers en voor hen hebben we een milieubeleid opgesteld en vervolgens diverse trainingssessies georganiseerd op onze vestiging in Hagestein. Hierdoor proberen we onze medewerkers optimaal bij milieuzorg te betrekken door hen te stimuleren om met aanbevelingen te komen. De ISO 14001 is er dus voor ons om structuur en houvast te bieden aan onze inspanningen op duurzaamheidsgebied. Maar wat betekent dat concreet?

Van norm naar concrete maatregelen

De ISO 14001 is veel meer dan een extra administratie belasting. De norm vraagt ons doelstellingen op het gebied van duurzaamheid te formuleren en daar zijn we ambitieus in geweest. Zo willen we al in 2017 de uitstoot van Co2 met 5% hebben verlaagd t.o.v. het niveau van 4 jaar eerder, maandelijks in workshops en trainingen werken aan het milieubewustzijn onder medewerkers, kantoorafval – vooral oud papier- beter scheiden alsmede schenken aan goede doelen en jaarlijks het aantal milieu-incidenten structureel met 5% te verlagen. Verder communiceren we intern regelmatig over ons milieubeleid en vragen we medewerkers om actief mee te denken over slimme manieren om te verduurzamen.

De toekomst

Hoewel we hard werken aan vermindering van onze milieu-impact, zijn we er nog niet. Op projectniveau proberen we voortdurend met slimme oplossingen het gebruik van grond- en brandstoffen te minimaliseren maar datgene dat we wel moeten gebruiken op een zo duurzaam mogelijk manier te doen. Bijvoorbeeld: wanneer een contract de ruimte laat, bieden we een zo hoog mogelijk percentage van het minder belastende ‘lage temperatuur asfalt‘ (GREEN-LEE) aan. Verder investeren we in ons materieel met het oog op verduurzaming. Een goed voorbeeld hiervan is een onlangs doorgevoerde, grootschalige aanpassing in onze asfaltcentrale waarmee we zonder verlies van kwaliteit meer gerecyclede materialen kunnen toevoegen. Daarnaast investeren we in kennisopbouw bij onze medewerkers en gaan we samenwerkingsverbanden aan met gerenommeerde spelers binnen de infrawereld die met ons regelmatig in overleg zijn om op inovatieve wijze invulling te geven aan een duurzame toekomst voor u en ons bedrijf. In de wetenschap dat het altijd beter kan blijven we voortdurend werken aan optimale verduurzaming. We zullen u in volgende nummers van ons magazine informeren over nieuwe door ons gestarte duurzaamheidsinitiatieven.

 

 

  • 1
  • 2
  • 3